Nabídka služeb

V oblasti projekční činnosti:

 • architektonické návrhy staveb
 • zajištění dokumentace pro umístění stavby, pro stavební povolení i realizační projektové dokumentace
 • výkon autorského dozoru při realizaci staveb

V oblasti stavebních dozorů

 • výkon činnosti technického dozoru stavebníka

V oblasti inženýrské činnosti:

 • zajištění průzkumů potřebných pro vypracování projektové dokumentace
 • projednání příslušné projektové dokumentace v rámci územního nebo stavebního řízení s dotčenými orgány, organizacemi a ostatními účastníky
 • zajištění smluvních vztahů k pozemkům v rámci územního a stavebního řízení (vstupy na pozemky, smlouvy o právu provést stavbu, budoucí smlouvy na věcná břemena)
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení,nebo územního souhlasu a ohlášení stavby
 • zajištění povolení stavby formou veřejnoprávní smlouvy
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí

V oblasti zajištění koordinátora BOZP na staveništi

 • zpracování plánu BOZP na staveništi
 • výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi